13. 3. 2017

Vyhlašujeme soutěž pro foodbloggery „Vařím s Mikrofarmou“

Vyhrajte rok s Mikrofarmou!

Vyhlašujeme soutěž pro foodbloggery „Vařím s Mikrofarmou“.

Tématem soutěže je samozřejmě MASO. Vymyslete a připravte jídlo, které byste připravili pro své přátelé z masa z Mikrofarmy. Vyberte si maso s příběhem od místních zemědělců – hovězí, co zraje přímo u nás, vepřové z farmářských vepříků, bio jehněčí z Bílých Karpat nebo čerstvá kuřata z volného chovu – a pusťte se do toho! Výherce získává „rok s Mikrofarmou“ – na každý měsíc v roce speciální balíček produktů z Mikrofarmy či konzumaci v hodnotě 1000 Kč. Soutěžní recepty budou zveřejněny na tomto webu a vybrané recepty bude možné ochutnat i v našem bistru.

Jak se zapojit?

  1. Pošli e-mail na adresu jirak@mikrofarma.cz v období od 15. do 31. 3. 2017. Do předmětu napiš „Chci soutěžit“, e-mail musí obsahovat jméno, příjmení (případně pseudonym pod kterým si přeješ v soutěži vystupovat), odkaz na tvůj blog/ sociální síť.
  2. Po registraci a potvrzení účasti dostaneš voucher na nákup masa v řeznictví Mikrofarma v hodnotě 500 Kč.
  3. Nakup suroviny dle vlastního výběru a připrav jídlo pro svoje přátelé/ zákazníky bistra Mikrofarma v Praze. Příprava jídla by měla být kreativní, z běžně dostupných ingrediencí, přiměřeně rychlá tak, aby mohly být nejlepší recepty v bistru vyzkoušeny.
  4. Vyfoť svůj výtvor a fotku/y s receptem pošli na jirak@mikrofarma.cz do půlnoci 10. 5. 2017. Do předmětu e-mailu napiš „Vařím s Mikrofarmou“. Zároveň přilož linky na recept na tvém blogu, sociálních sítích.
  5. Zveřejni svůj recept s označením „Vařím s Mikrofarmou“ na svém blogu, případně sociálních sítích.

 

Podmínky soutěže

Soutěžní jídlo musí být připravené z masa nakoupeného v řeznictví Mikrofarma Praha. Příprava jídla by měla být kreativní, z běžně dostupných ingrediencí, přiměřeně rychlá tak, aby mohly být nejlepší recepty v bistru vyzkoušeny. Účastník musí mít vlastní blog provozovaný nepřetržitě po dobu minimálně 6 měsíců před účastí v soutěži.

 

Pravidla a podmínky účasti v soutěži s názvem: „Vařím s Mikrofarmou“

(dále jen „podmínky“)

Pořadatel

Pořadatelem soutěže je:
MIKROFARMA s.r.o.
Údolní 567/33
602 00 Brno
IČO: 01843249
DIČ: CZ01843249

Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 79580.
(dále jen „pořadatel“)

 

Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v časovém rozmezí od 10. 4. do 10. 5. 2017 (dále jen „doba konání soutěže“).

 

Účast v soutěži

Tato soutěž je určena výhradně pro blogery, kteří provozují vlastní internetový blog nepřetržitě po dobu minimálně 6 měsíců. Soutěže se mohou zúčastnit dle předchozí věty, všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „účastník soutěže“), které dosáhly 18 let. Zájemci o účast v soutěži pošlou e-mail s předmětem „Chci soutěžit“ na jirak@mikrofarma.cz do 31. 3. 2017. E-mail musí obsahovat údaje o soutěžícím – jméno, příjmení, pseudonym (pokud na svém blogu vystupujete pod pseudonymem a přejete si takto být uvedeni i v soutěži), odkaz na blog/sociální síť soutěžícího. Pořadatel soutěže e-mailem potvrdí zájemcům, že se stávají účastníky soutěže a zašle jim poukaz na nákup masa v řeznictví Mikrofarma v hodnotě 1000 Kč. Poukaz není směnitelný za peníze.

Účastník soutěže se do soutěže zapojí tím, že vymyslí vlastní originální recept na zadané téma „Vařím s Mikrofarmou“ s použitím masa z řeznictví Mikrofarma a běžně dostupných ingrediencí a pořídí fotografii finálního výtvoru dle soutěžního receptu. Recept, jeho fotografii a odkaz na recept na blogu/sociálních sítích poté účastník soutěže zašle pořadateli na e-mailovou adresu: jirak@mikrofarma.cz do 10. 5. 2017 (23:59:59). Do předmětu e-mailu uveďte „Vařím s Mikrofarmou“. Ve stejném termínu, tedy do 10. 5. 2017 (23:59:59), je účastník soutěže povinen tento recept s jeho fotografií zveřejnit na svém internetovém blogu, nebo/a na sociální síti a označit recept názvem „Vařím s Mikrofarmou“. Každý účastník soutěže může zaslat pouze jeden soutěžní recept. Je možné využít možnosti účastnit se soutěže pod pseudonymem. Zasláním soutěžního receptu a jeho fotografie účastník soutěže prohlašuje a pořadateli výslovně potvrzuje, že se jedná výhradně o jeho vlastní autorský recept a fotografii, který sám účastník soutěže vymyslel a vytvořil. V souvislosti s tímto účastník soutěže uděluje pořadateli výslovný souhlas se zveřejněním zaslaného receptu a jeho fotografie, a to v komunikačních kanálech pořadatele (newsletter, webové stránky, sociální síť Facebook, apod.)

 

Hodnocení soutěže

Soutěž bude hodnotit porota složená z odborníků:
Vedení Mikrofarmy Jiřák: Jana Hanušová, Michaela Kuncek
Šéfkuchař: Martin Tomek
Řezník: Petr Wolf
Estetická stránka – fotografie: Zdeněk Lhoták www.yummyimage.net

Výsledky budou známy nejpozději do 26. 5. 2017.

Výhra v soutěži

Soutěží se celkem o jednu hlavní výhru, a to „Rok s Mikrofarmou“. Výherce získává na každý měsíc v roce balíček produktů nebo konzumaci v Mikrofarmě v hodnotě 1000 Kč.

 

Oznámení o výhře

Soutěž bude porotou vyhodnocena nejpozději do 26. 5. 2017. Výherce bude o výhře v soutěži informován na oficiálním profilu pořadatele, na sociální síti Facebook a také prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu účastníka soutěže (výherce), ze které účastník soutěže odeslal soutěžní recept s fotografií.

E-mailová adresa účastníka soutěže bude použita výhradně k informování o případné výhře. Účastníci soutěže budou kontaktováni prostřednictvím elektronické pošty nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne, kdy bude výherce zveřejněn na oficiálním profilu pořadatele na sociální síti Facebook. Neodpoví-li výherce nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne oznámení o výhře ze strany pořadatele, propadá nárok výherce na výhru bez nároku na jakoukoliv náhradu pořadateli. V tomto případě bude ze strany pořadatele stejným způsobem následně kontaktován náhradní výherce, tedy výherce, který se umístil v soutěži na dalším místě v pořadí. Povinnost výhru převzít výherci nevzniká.

 

Vyloučení z účasti v soutěži

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci soutěže, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto podmínkám nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků soutěže, u nichž je dáno důvodné podezření, že při soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:

  1. a) vydávání cizího receptu a fotografie za vlastní;
  2. b) účast jménem třetí osoby (s i bez jejího vědomí).

Při každém vyloučení ze soutěže bude výherci následně výhra odebrána, případně tento výherce bude muset vrátit již poskytnutou nebo dodanou výhru zpět pořadateli.

Zjistí-li nebo bude-li se pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto podmínek ze strany účastníka soutěže, je pořadatel oprávněn bez dalšího upozornění účastníka soutěže vyřadit ze soutěže.

Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všichni zaměstnanci s nimi spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se takovému výherci neodevzdá a nárok na tuto výhru připadne výherci náhradnímu.

Vyloučení odpovědnosti za škody

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových sítí a dále pak neodpovídá za škody, které vzniknou účastníkovi soutěže účastí v soutěži, za předpokladu, že se nejedná o úmyslně způsobené škody, škody způsobené hrubou nedbalostí nebo nemajetkové újmy.

Pořadatel rovněž není odpovědný za obsah receptů a fotografií zaslaných ze strany účastníka soutěže do soutěže ani za případné porušení práv třetích osob způsobené právě obsahem zveřejněních receptů a fotografií ze strany pořadatele, které zaslal účastník soutěže do soutěže jako vlastní recept a fotografii. V tomto případě je účastník soutěže plně srozuměn s tím, že pokud taková situace nastane, nese odpovědnost za případné porušení těchto práv třetích osob výhradně účastník soutěže, a to v plném rozsahu. Tímto není dotčeno rovněž právo pořadatele požadovat po účastníkovi soutěže náhradu škody.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže pořadateli, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním osobních údajů, a to jmenovitě jména, příjmení, příp. pseudonymu a e-mailové adresy za účelem administrace soutěže a výběru a kontaktování výherce. Tento souhlas je udělován na dobu od jeho udělení do okamžiku výběru výherce soutěže a převzetí výhry.

Účastník soutěže, který bude vybrán jako výherce, současně uděluje účastí v soutěži pořadateli svůj souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, příp. pseudonymu, a to pro marketingové účely, tj. pro uvedení na oficiálním profilu pořadatele na sociální síti Facebook.

Ačkoli je poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů dobrovolné, představuje nutný předpoklad pro účast v soutěži.

Účastník soutěže bere na vědomí, že mu náležejí práva dle ustanovení § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona, a dále, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli písemně odvolat na adrese sídla pořadatele.

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Pořadatel je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit podmínky soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky. Podmínky mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak tyto podmínky jsou považovány v rámci soutěže za jediné, úplné a konečné.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích. Veškeré výhry, které nebudou převzaty ani náhradním výhercem, propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztráty spojené s dodávkou výher. Pořadatel neodpovídá za případné vady výher.

Stížnosti, které se vztahují na průběh soutěže, musí být učiněny nejpozději v průběhu 14 dnů po vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla pořadatele. Budou-li tyto stížnosti shledány jako oprávněné, budou řešeny v rámci oddělení Public Relations pořadatele. Stížnosti učiněné prostřednictvím telefonu nebo stížnosti učiněné mimo termín uvedený v předchozí větě, nebudou brány v úvahu.

Podmínky soutěže se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto podmínky soutěže jsou k dispozici přímo na webu pořadatele: http://www.mikrofarma.cz/category/novinky/ a zároveň jsou uloženy v písemné podobě v sídle pořadatele.

V Praze dne 15. března 2017.

 

Nahoru